LVGO blogSubscribe Now

Oud en zelfstandig in 2030

Reactie LVGO op “Oud en zelfstandig in 2030”:

‘Pak door en betrek ons hierbij’

Om de kwaliteit van zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst te waarborgen is het nodig om nu al  te investeren in geschikte woningen, in digitalisering van dagelijks leven en zorg en in lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning. Dat zegt de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in het advies “Oud en zelfstandig in 2030, dat commissievoorzitter Wouter Bos heeft aangeboden aan minister Hugo de Jonge van VWS.

Het belangrijkste advies: ga (ver)bouwen! De fysieke woonomgeving is voor ouderen cruciaal om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk afhankelijk te worden van zorg. Op dit moment wordt er echter voor ouderen veel te weinig gebouwd en verbouwd. Met als gevolg niet alleen een ontoereikend woningaanbod voor ouderen, maar ook een belemmering van de doorstroming op de woningmarkt.

Het tweede advies: ouderen zelf zullen veel meer gebruik moeten maken van digitale technologieën, om hun dagelijks leven makkelijker en aangenamer te maken. Grootschalig gebruik kan leiden tot meer eigen regie, een hogere kwaliteit van leven en een doelmatiger inzet van schaarse zorgverleners.

Het derde advies :werk samen! We zullen de komende decennia in de zorg voor ouderen moeten woekeren met schaarse middelen en mensen. Om de beschikbare middelen doelmatig te kunnen inzetten is lokale en regionale samenwerking de komende jaren belangrijker dan keuzevrijheid en concurrentie.

Eerste reactie van de LVGO: ‘Pak door en betrek ons hierbij!

De LVGO, belangenbehartiger gemeenschappelijk wonen 50plus, vertegenwoordigt een grote groep ouderen die heeft gedaan wat Wouter Bos adviseert, en vele ouderen die binnen initiatiefgroepen voorbereidingen treffen tot of geïnteresseerd zijn in hetzelfde te doen. Wij hebben als woongemeenschappen van 50plussers aan onze toekomst gewerkt. Wij willen graag goed en zo gezond mogelijk oud worden. In een woongemeenschap kunnen senioren lang zelfredzaam en samen-redzaam blijven.

Op dit moment is het helaas ongelofelijk lastig voor nieuwe groepen om op te starten. Uit recent onderzoek binnen onze achterban blijkt het vinden van een geschikte locatie om gemeenschappelijk te wonen een groot probleem, hetgeen tot onnodige stagnatie leidt.. Mensen willen graag, maar  moeten ook de kans krijgen!

Kern van onze standpunten:

  1. Gemeenschappelijk wonen is goud waard

Gemeenschappelijk wonen voegt sociale waarde toe en biedt nieuwe oplossingen voor complexe problematiek zoals eenzaamheid, gevoel van onveiligheid en sociaal isolement. We vinden het belangrijk dat de meerwaarde hiervan onderkend en meer bekend wordt .

  1. Geef burgers zelf de ruimte bij gemeenschappelijk wonen

Initiatiefgroepen dienen een gelijkwaardige partij te zijn voor bijvoorbeeld gemeenten, bouwers en financiers bij de totstandkoming van nieuwe woonvormen. Zie deze burgers als volwaardige samenwerkingspartners die participeren in elk (nieuw) woonproject. We zien dat nogal wat partijen op de zorg- en bouwmarkt enthousiast aan de slag gaan en pas laat of slechts in beperkte mate (potentiële) bewoners betrekken.

  1. Inkomen mag geen belemmering zijn

Ook woongemeenschappen met sociale huur hebben behoefte aan eigen regie over de samenstelling van de bewonersgroep. Die samenstelling moet gemengd kunnen zijn qua opleiding en achtergrond. Inkomen mag geen belemmering zijn om mee te doen.

  1. Gebruik sociaal kapitaal, zet de rem op speculanten

We dringen aan op een veel actiever beleid om leegkomende gebouwen en gronden beschikbaar te stellen voor wooninitiatieven van senioren. Het gaat hier om waardevol sociaal kapitaal, dat ten onrechte als economisch kapitaal op de markt wordt gebracht. Speculatie en opkopen door projectontwikkelaars is misschien goed voor de portemonnee van gemeenten, het is niet gunstig voor de bevolking.

  1. Visie op wonen

Bouwen voor de toekomst vraagt om een Woonvisie van gemeenten, woningcorporaties en de politiek. In deze Woonvisie zal het wonen van senioren en het bevorderen van gemeenschappelijk wonen expliciet opgenomen moeten worden. Door gemeenschappelijk wonen mogelijk te maken ontstaan er leefbare buurten waar mensen hun verantwoordelijkheid (blijvend) nemen.

  1. Werk samen!

We willen net als de commissie Bos betere samenwerking tussen én met gemeenten, wooncorporaties, particuliere bouwondernemers en woongemeenschappen, om de leefbaarheid in de wooncomplexen en de buurt te verbeteren. Daar waar zorg geboden moet worden kunnen ook zorgaanbieders een goede samenwerkingspartner zijn.

Wat gaan we doen?

Omdat de commissie het belangrijk vindt dat haar advies kan rekenen op draagvlak bij alle partijen die bij zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen betrokken zijn, nodigt zij belangstellenden uit om uiterlijk 1 april 2020 op het advies te reageren. Voor de zomer van 2020 zal zij de binnengekomen reacties en commentaren verwerken in versie 2.0 van haar advies. Het LVGO bestuur gaat zeker reageren en wil graag bijdragen aan een verbeterde versie van het advies.

Speak Your Mind

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.