Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van OuderenSubscribe Now

Privacy

Privacy bij de LVGO

De LVGO beheert meerdere gegevensbestanden. Bijvoorbeeld ten behoeve van onze ledenadministratie.  Daaronder gegevens (data), die privacygevoelig zijn. Daar gaan we zorgvuldig mee om. Lees meer daarover in onderstaande privacyverklaring welke ook als download beschikbaar is.

Verder maakt de LVGO ten behoeve van haar website gebruik van beveiligde verbindingen. Je herkent deze beveiliging aan de aanduiding https (in plaats van http) en het hangslot-symbooltje in de adresbalk van je browser.

Privacybeleid LVGO, Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen

Versie 2018-01

Wij zijn ons bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van de LVGO gebruikt.

De LVGO respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De LVGO handelt in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming

1.  Wie is de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van ouderen hierna te noemen LVGO.

De LVGO, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 40534456.

De LVGO heeft, volgens haar statuten, als doel om het (met alle wettelijk geoorloofde middelen) in de meest ruime zin de belangen van het gemeenschappelijk wonen van ouderen te behartigen, te ondersteunen en te bevorderen. De LVGO is een belangenvereniging die de maatschappelijke ontwikkelingen volgt, waardoor er in de loop van haar bestaan verschuivingen in de primaire activiteiten zullen optreden.

2.  Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Naam woongroep
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Adressering
 • IBAN en tenaamstelling

3.  Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt.

 • Om het gebruik van de website mogelijk te maken.
 • Om de lidmaatschapsgelden of andere diensten in rekening te brengen.
 • Voor het organiseren van activiteiten.
 • Voor het verzenden van ons blad Wijzer Wonen.

4.  Gebruik door derden

Voor het beheer van de website, het voeren van de financiële administratie, ledenadministratie en incassering van contributie gelden, verzending van ons blad Wijzer Wonen maken wij gebruik van andere partijen waarmee wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

In deze verwerkersovereenkomsten wordt vastgelegd dat de verstrekte gegevens alleen worden gebruikt voor de hier boven opgesomde doelen en dat uw gegevens optimaal zullen worden beveiligd. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten

Derden waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten:

 1. Alva Designte Arganil ( Portugal ) onderneming welke het beheer van de website verzorgt. De LVGO heeft haar website beveiligd met SSL.
 2. MemberControl te Assen een partij welke de software voor de leden administratie middels een online applicatie ter beschikking stelt en de incassering van de contributies verzorgt. Voor het muteren van leden gegevens heeft onze secretaris toegang tot dit pakket met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Blad.Nl te Maarssen, partij welke het drukken en verzenden van het blad Wijzer Wonen verzorgt.
 4. Wolters Kluwer te Hoevelaken welke partij het administratie pakket Twinfield ter beschikking stelt waarmee de financiële administratie wordt gedaan. Dit pakket is eveneens een online applicatie en alleen benaderbaar door de penningmeester middels een gebruikersnaam en wachtwoord.

Bovenvermelde partijen hebben de gegevens opgeslagen op eigen beveiligde servers en hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen.

5.  Wanneer delen wij uw gegevens met partijen waarmee geen gebruikersovereenkomst is gesloten.

 • Indien hierop een wettelijke verplichting van toepassing is
 • Indien u hier ons een schriftelijke toestemming voor geeft

6.  Welke personen binnen de vereniging zijn verantwoordelijk voor deze gegevens

Binnen de vereniging zijn de penningmeester en secretaris gemachtigd mutaties aan te brengen in de persoonsgegevens.

Binnen de LVGO zijn dit op dit moment de heer Pietjan Siderius en de heer Jaap Wiegers respectievelijk de penningmeester en secretaris.

7.  Hoe zijn de gegevens beveiligd

Alle gegevens zijn opgeslagen in de databases van beveiligde computers.

Deze computers zijn beveiligd met een wachtwoord en uitgerust met betrouwbare virus software.

Van de bestanden worden regelmatig backups gemaakt

8.  Uw rechten omtrent uw gegevens.

Uw heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw gegevens welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens door ons of door ons gecontracteerde partijen.

9.  Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. ( secretaris@lvgo.nl)

10. Hoe lang bewaart de LVGO uw gegevens.

Zodra uw lidmaatschap beëindigd is worden alle gegevens uit de databases verwijderd.

11. Datalekken

Geconstateerde datalekken zullen binnen 72 uur worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Opgemaakt d.d. 28 augustus,2018  te Berltsum,

 

PJ Siderius ( penningmeester

G.W. Kouwenhoven ( secretaris )

 

Bijlage

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de

browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites die daardoor makkelijker worden in gebruik.

Cookies zorgen erbijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.

We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door onze bezoekers worden bekekend.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Gebruiksvoorwaarden website Woongroep “ LVGO “

 Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat de gebruiker (hierna te noemen: “gebruiker” of “u”) de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u de website te verlaten.

 • Auteursrecht – Deze website is de officiële website van de LVGO. Deze website en het ontwerp, de tekst, logos en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van LVGO, waarbij het mogelijk is dat in deze website incidenteel eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden.
 • Beperking van licentie – Aan u wordt een beperkte licentie verleend voor het downloaden van enig op deze website voorkomende materiaal, op voorwaarde dat deze informatie op een enkele PC wordt opgeslagen, op voorwaarde dat het afdrukken van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bestemd is, en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven. Het is ten strengste verboden materiaal van deze website voor enige andere Internetsite te gebruiken. Deze beperkte licentie wordt verleend op voorwaarde dat u instemt met en u houdt aan het geheel van deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van welk materiaal op deze website dan ook, waaronder vermenigvuldiging (voor enig ander doel dan die zoals eerder vermeld), aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de LVGO is ten strengste verboden, en houdt een schending in van het eigendomsrecht van de LVGO.
 • Uitsluitingen – Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. LVGO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud en de geschiktheid voor een bepaald doel. Tevens garandeert de LVGO niet dat de informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. De gebruiker van deze website stemt in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website.
 • Beperking van aansprakelijkheid – Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan noch LVGO, noch enige van haar respectieve bestuur, vrijwilligers en/of medewerkers, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal in en/of faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, indirect, bijzonder of voortvloeiend verlies of schade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van derden, zelfs indien LVGOop de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren. Indien deze clausule niet geheel of gedeeltelijk afdwingbaar is op basis van de betreffende wetgeving in enige rechtsmacht, zal de gehele aansprakelijkheid van LVGOhet geheel van de schade, het verlies en claims (voortvloeiende uit een contract, of uit een onrechtmatige daad, met inbegrip van doch niet beperkt tot nalatigheid) in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat u (mogelijk) hebt betaald voor het gebruik van deze website.
 • Schadeloosstelling – Hierbij stemt u er mee in dat LVGOen haar medewerkers schadeloos te stellen en te verdedigen bij iedere vorm van wettelijke aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen, kosten, inclusief vergoedingen voor advocaten die voortkomen uit: uw gebruik van de site, wat u ook verstuurt middels e-mail, upload, post of een andere vorm van communicatie via de site, of uw schending of vermoedelijke schending van deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Kinderen jonger dan 16 jaar – Als je jonger bent dan 16 jaar, dan moet je toestemming vragen van ouder of voogd voordat je:
 1. De site e-mailt of ons verzoekt jou informatie te sturen;
 2. Je naar ons gegevens stuurt;
 3. Je inschrijft voor een wedstrijd of spel, dat persoonlijke gegevens van je vereist of waarvoor je in aanmerking kunt komen voor een prijs.
 4. Je gegevens verstuurt of deelneemt aan een forum of chatroom; of
 5. Door steeds deze site te raadplegen en gebruik te maken van onze diensten, bevestigt jouw toestemming van ouders of voogd.
 6. Links op deze website – Op deze site bevinden zich links naar ander sites op het World Wide Web. Dit is louter voor uw gemak, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, of voor sites die een link naar onze site hebben. Wij ontkennen iedere verantwoordelijkheid voor de feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van andere sites dan de onze.
 • Aansprakelijkheid en vrijwaring – Zekerheidshalve wordt vermeld dat alle bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverkort van toepassing zijn op alle (betaalde)diensten die worden aangeboden via de officiële website van LVGO.
 • Wijzigen van Gebruiksvoorwaarden – LVGO behoudt zich het recht voor iets weg te halen uit, toe te voegen aan of te wijzigen in de gebruiksvoorwaarden. Iedere verandering is direct van kracht en dus rechtsgeldig. Wanneer u de site blijft gebruiken, gaat u akkoord met eventuele veranderingen. Het is uw verantwoordelijkheid om iedere keer dat u de site bezoekt, de gebruiksvoorwaarden te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. LVGO behoudt zich te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de inhoud van de site te wijzigen, iets toe te voegen, iets stop te zetten op deze website, zonder aankondiging of aansprakelijkheid.
 • Toepasselijk recht – Degenen die deze site raadplegen doen dat uit eigen beweging en worden geacht de lokale wet en regelgeving te kennen. De wetmatigheid van de gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan het Nederlands recht. Door deze site te gebruiken gaat u akkoord met de wet en regelgeving van dit rechtsgebied en ziet u af van enig bezwaar tegen dit rechtsgebied.
 • Overige bepalingen – Mocht een officiële rechtbank een van de bepalingen in deze voorwaarden nietig verklaren, zal deze niet meer van toepassing zijn, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen.

Deze voorwaarden vertegenwoordigen de gehele verstandhouding tussen de betrokken partijen en staan boven alle andere hiervoor gemaakte verbale of schriftelijke verklaringen, begrippen of overeenkomsten